Κόσμος χωρίς Απορρίματα

Μια ψηφιακή πλατφόρμα που φέρνει την κυκλική οικονομία σε όλες τις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca. δωρεάν.

Η κοινωνική πλατφόρμα “Zero Waste Future” δημιουργήθηκε το 2018 από την Coca‑Cola στην Ελλάδα στο πλαίσιο του παγκόσμιου οράματος της εταιρείας “Για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα”. Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο, ολιστικό πρόγραμμα-κληρονομιά, που στόχο έχει να εμπνεύσει  τους πολίτες να υιοθετήσουν τις πρακτικές της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινότητά τους, δείχνοντας πως τα απορρίμματα μπορούν να έχουν μια δεύτερη και τρίτη ζωή, και να αντιμετωπιστούν ως πόροι που μπορούν να δημιουργήσουν κοινές ευκαιρίες ανάπτυξης για ένα καλύτερο μέλλον.

Το “Zero Waste Future” εμπνέει τους ιδιοκτήτες και τους επαγγελματίες καφεστίασης & φιλοξενίας να υιοθετήσουν πρακτικές Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας στην καθημερινότητά τους. Δίνουν μια δεύτερη ζωή σε απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλωθούν, όπως το πλαστικό, ώστε κατόπιν αυτά να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.

Η πλατφόρμα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, τις βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο Ho.Re.Ca. και ειδικούς οδηγούς για πρακτικές μηδενικών αποβλήτων.

Επιπλέον, μέσω του συστήματος Zero Waste Award, του δικτύου Zero Waste και των δομημένων δραστηριοτήτων προώθησης, η πρωτοβουλία παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις της Ho.Re.Ca. να ακολουθήσουν πρακτικές μηδενικών αποβλήτων.

Δείτε την πλατφόρμα “Zero Waste Future”:

https://www.zerowastefuture.gr/zero-waste-future

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις του δημιουργού και μόνο, και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται. .2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 Re-Start. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive