Ενισχύοντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το έργο RE-START ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους φοιτητές στα ΑΕΙ να αναπτύξουν μια κυκλική εκκίνηση ή να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε κυκλική ακολουθώντας τον ορισμό των κυκλικών νεοφυών επιχειρήσεων που τους χαρακτηρίζει ως επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην εφαρμογή τουλάχιστον μιας από τις εγκύκλιες. Στρατηγικές οικονομίας (CE): Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Ανάκτηση και Αναγέννηση.

Αποτελέσματα

Ανάπτυξη της Εργαλειοθήκης Πλάνου Κυκλικής Επιχείρησης

Ανάπτυξη του διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης

Προετοιμασία του Οδηγού Χρήσης για εκπαιδευτές και ακαδημαϊκούς

Συνεργασίες στη βιομηχανία

Οι Συνεργάτες

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις του δημιουργού και μόνο, και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 Re-Start. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive