Εταίροι

Η εταιρεία GrantXpert Consulting δραστηριοποιείται στην Κύπρο από τις αρχές του 2009 και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να συμβάλει στην εξασφάλιση πέραν των 20 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για τους πελάτες της. Στελεχώνεται από έμπειρους σύμβουλους επιχειρήσεων, με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα ηγεσίας και επιχειρηματικών δεξιοτήτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων επιχορήγησης. Η εταιρεία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, την οποία έχει αποκτήσει μέσω μιας σειράς χρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ που έχει υλοποιήσει τα τελευταία 11 χρόνια. Εξειδικεύεται επίσης στην ανάπτυξη επιχειρηματικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων (soft skills) του 21ου αιώνα, που συμπεριλαμβάνουν δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, δεξιότητες για παρουσίαση και επίλυση προβλημάτων, ανθεκτικότητα, δημιουργικότητα, ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση.

Ο απώτερος στόχος της GrantXpert είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και ανάπτυξης των κυπριακών οργανισμών (δημόσιες υπηρεσίες, Πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, δήμοι/κοινότητες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, συνδικαλιστικές οργανώσεις), μέσω της εμπλοκής τους σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων ή τη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων/υπηρεσιών, μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής και οργάνωσης. Η εταιρεία βοηθά τους κυπριακούς οργανισμούς να εμπλακούν σε αυτές τις δραστηριότητες τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρών και παραγωγικών δεσμών και συμπράξεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς. Πέραν της ετοιμασίας και συγγραφής ανταγωνιστικών προτάσεων για εξασφάλιση επιχορήγησης, η εταιρεία καθοδηγεί τους πελάτες της στην υλοποίηση του έργου και στη χρηματοοικονομική και διοικητική διαχείριση του.

Η Danmar Computers ΕΠΕ είναι μία ιδιωτική εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, και παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα αυτό. Η Danmar έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη μοντέρνων διαδικτυακών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. H Danmar έχει επίσης μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων, μέσω της οποίας το προσωπικό Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας διεξάγει έρευνες και προετοιμάζει καταρτίσεις με βάση τις ανάγκες των διάφορων εκπαιδευόμενων. Μέσα σε 15 χρόνια, η Danmar έχει επιτυχώς υλοποιήσει πάνω από 50 έργα μέσω των Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και προσφάτως Erasmus +. Σε πολλά από αυτά τα έργα η Danmar ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και το συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης. H Danmar Computers είναι αυτή που ανέπτυξε και παρείχε το AdminProject, το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης Ευρωπαϊκών έργων. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας βασίζονται σε ευρύ και εδραιωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν ιδρύματα κατάρτησης και συμβουλευτικής, πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ, όπως και εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Τα διεθνή δίκτυα περιλαμβάνουν συνεργάτες με διάφορα προφίλ οι οποίοι προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή της Danmar Computers είναι η προώθηση της δια-βίου μάθησης, και η διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Το Επιχειρηματικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου του Alicante, είναι ένα Ισπανικό μη κερδοσκοπικό ακαδημαϊκό ίδρυμα, με πάνω από 33 χρόνια εμπειρία, το οποίο συνδέει το Πανεπιστήμιο του Alicante με τις εταιρίες της περιοχής. Ο σκοπός του ιδρύματος είναι η ανάπτυξη των κοινών καναλιών τόσο του διαλόγου όσο και των σχέσεων μεταξύ του Πανεπιστημίου και του επιχειρηματικού κόσμου, για τον εμπλουτισμό της κοινής τους γνώσης. Για το σκοπό αυτό, το FUNDEUN μετρά 92 συνεργάτες σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς, και τομείς υπηρεσιών της περιοχής του (οικονομικά ιδρύματα, δημόσια ιδρύματα, διεθνείς εταιρίες, συμβουλευτικές…) και βέβαια, το Πανεπιστήμιο του Alicante. Οι κύριοι τομείς της δραστηριότητάς του είναι: • Η μεταφορά έρευνας •Οι επιχειρηματικές συμβουλές σε επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης • Η προώθηση και η ενίσχυση της ίδρυσης καινοτόμων εταιριών • Η δημιουργία ποιοτικής προσληψιμότητας για φοιτητές πανεπιστημίου και απόφοιτους • Η κατάρτιση αποφοίτων • Η κατάρτιση για επαγγελματική ανάπτυξη To FUNDEUN στηρίζεται σε μία διεπιστημονική ομάδα νέων επαγγελματιών ( δικηγόρων, χημικών, οικονομολόγων…), πολύ ικανών στο να κάνουν τις επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές μέσω της διαχείρισης της καινοτομίας. Το FUNDEUN προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες που υπάρχουν στην Οικονομία (εταιρίες, πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, δημόσιες αρχές…) . Αναλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες όπως καταρτίσεις, έρευνες, συμβουλευτική, προώθηση, ενίσχυση και αξιολόγηση νεοφυών επιχειρήσεων, ενίσχυση της ποιοτικής προσληψιμότητας, έρευνες και σπουδές σε συγκεκριμένα θέματα.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι το μοναδικό ελληνικό κρατικό πανεπιστήμιο που προσφέρει τυπική και μη τυπική δια βίου εκπαίδευση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε περισσότερους από 40.000 φοιτητές που είναι διασκορπισμένοι σε όλη τη χώρα (www.eap.gr). Η εκπαιδευτική του μεθοδολογία συνδυάζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ψηφιακό υλικό και διαδικτυακές συναντήσεις και χρησιμοποιεί διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες και εργαλεία. Περίπου το 80% των σπουδαστών της είναι εργαζόμενοι επαγγελματίες που αναζητούν περαιτέρω εκπαίδευση προκειμένου να βελτιώσουν ή να αλλάξουν την καριέρα τους, με αποτέλεσμα η HOU να έχει δημιουργήσει μια μόνιμη σύνδεση με την αγορά, τα επαγγελματικά δίκτυα και τους φορείς επαγγελματικής ανάπτυξης. Η HOU είναι μέλος της EADTU, της EUA, της Eurashe και του ελληνικού συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας. Εφαρμόζει τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 και ΕΛΟΤ 1429:2008.

Η HOU θα συμμετάσχει στην παρούσα πρόταση μέσω της ερευνητικής ομάδας DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent Sociotechnical Systems) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Η DAISSy (http://daissy.eap.gr, http://gr.linkedin.com/in/daissyresearchgroup) υλοποιεί κοινωνιοκεντρική εκπαιδευτική και τεχνολογική, έρευνα, υποστηρίζει κοινότητες πρακτικής, αναπτύσσει διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης, MOOCs και τρισδιάστατα περιβάλλοντα, επιτρέπει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων του πολίτη, προωθεί την ένταξη και την πολυπολιτισμικότητα και υιοθετεί πρότυπα (e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET κ.λπ.). Από την ίδρυσή της, η DAISSy έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 35 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, σε διάφορα πλαίσια (π.χ. FP5, FP6, FP7, Δια Βίου Μάθηση, Erasmus+ κ.λπ.), συγκεντρώνοντας συνολική χρηματοδότηση άνω των 2,5 εκατ. ευρώ. Σήμερα ο όμιλος απασχολεί περισσότερα από 20 άτομα, μεταξύ των οποίων καθηγητές Πανεπιστημίου, κάτοχοι διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ερευνητές στην επιστήμη των υπολογιστών, την τεχνητή νοημοσύνη και τις κοινωνικές επιστήμες, έμπειρους μηχανικούς ΤΠΕ, προγραμματιστές και διοικητικό προσωπικό.

Το Πανεπιστήμιο Beira Interior (UBI) είναι ένα από τα πιο πρόσφατα δημόσια πανεπιστήμια της Πορτογαλίας. Το UBI είναι επίσης ένα ίδρυμα-ορόσημο στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας και της πληροφορικής. Με την πάροδο των ετών, η εξέλιξη του αριθμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του αριθμού των φοιτητών αυξάνεται συνεχώς, έχοντας ξεπεράσει τους 8000 φοιτητές από όλη τη χώρα και εκατοντάδες από όλο τον κόσμο. Στοχεύοντας να παρέχει ένα στέρεο εκπαιδευτικό και επιστημονικό υπόβαθρο στους φοιτητές του σε διάφορους τομείς γνώσης, το UBI παρουσιάζει δεκάδες προγράμματα πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive