Το Έργο

Περιγραφή του έργου

Σύμφωνα με το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία της ΕΕ (2020), κατά την τελευταία δεκαετία, εκατομμύρια τόνοι Ευρωπαϊκών αποβλήτων έχουν εξαχθεί σε μη Ευρωπαϊκές χώρες, συχνά χωρίς επαρκή αντίληψη της κατάλληλης διαχείρισης αποβλήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εξαγωγές αποβλήτων έχουν ως αποτέλεσμα τόσο αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσο και επιπτώσεις στην υγεία, για τις χώρες στις οποίες προορίζονται, και σε απώλεια πόρων και οικονομικών ευκαιριών για τη βιομηχανία ανακύκλωσης στην ΕΕ. Αυτή η προσέγγιση διευκολύνει το γραμμικό μοντέλο, το οποίο εξαντλεί τον πλανήτη μας και μολύνει το περιβάλλον. Επομένως, η οριζόντια προτεραιότητα του έργου RE-START έγκειται στην ενίσχυση των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσουν και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες με σκοπό να υιοθετήσουν μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση, στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν μία νεοφυή επιχείρηση. Το έργο αποτελείται από τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα, το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της νέας βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ. Το έργο RE-START ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους φοιτητές στα ΑΕΙ,πρόσφατα απόφοιτους, άτομα με κυκλικές επιχειρηματικές ιδέες, δυνητικούς startuppers,ώστε να αναπτύξουν μία κυκλική νεοφυή επιχείρηση, ή να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους ιδέα σε κυκλική, ακολουθώντας τον ορισμό των κυκλικών νεοφυών επιχειρήσεων, ο οποίος τις χαρακτηρίζει ως επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται στην εφαρμογή μίας τουλάχιστον από τις στρατηγικές της Κυκλικής Οικονομίας : Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Ανάκαμψη και Αναγέννηση. Το έργο RE-START στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης κυκλικής οικονομίας, το οποίο ενισχύει την επιχειρηματική νοοτροπία, βασιζόμενο στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, και στις δεξιότητες των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τους παρέχει πραγματικά παραδείγματα επιτυχημένων κυκλικών επιχειρηματιών, ενώ τους ενθαρρύνει να ενισχύσουν και να εμπορευματοποιήσουν την κυκλική νεοφυή επιχείρησή τους.

Αντίκτυπος

Το έργο RE-START αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ομάδες-στόχους του, όπως σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτές και επιχειρηματίες. Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα αποκομίσουν επιχειρηματική γνώση μέσω του πρίσματος της κυκλικής οικονομίας, θα ενισχύσουν τις εγκάρσιες δεξιότητές τους, θα εμπνευστούν και θα πάρουν συμβουλές από επιτυχημένους επιχειρηματίες και μέντορες, και θα βιώσουν τη διαδικασία μετατροπής μιας ιδέας σε κυκλικό επιχειρηματικό πλάνο. Αυτό θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν το φόβο της αποτυχίας, να αντεπεξέλθουν στα ρίσκα, και να γίνουν περισσότερο κατάλληλοι για πρόσληψη. Οι φοιτητές θα μετατραπούν σε επιχειρηματίες οι οποίοι θα είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματική χρήση του υλικού, και να κερδίσουν τόσο από άποψη κόστους, όσο και στη δημιουργία νέων αγορών, ή στην ανάπτυξη των υφιστάμενων. Η κύρια ομάδα-στόχος η οποία θα συμμετάσχει σε όλες τις δραστηριότητες του έργου, θα αποκτήσει πρόσβαση σε επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες, κέντρα καινοτομίας, επαγγελματικούς συμβούλους και επιχειρηματικούς ειδικούς. Επιπρόσθετα, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των φοιτητών ώστε να αναπτύξουν νέες επιχειρήσεις, όπως επίσης και στο να μάθουν το πώς θα εμπορευματοποιήσουν τις επιχειρηματικές καινοτόμες ιδέες τους, μέσω της ανάπτυξης πανεπιστημιακών εταιριών spin-off. Είναι γνωστό πως τα πανεπιστήμια, ως οργανωμένα ιδρύματα, είναι απρόθυμα στο να εμπορευματοποιήσουν καινοτόμες έρευνες και να ιδρύσουν νεοφυείς επιχειρήσεις, χωρίς εξωτερική βοήθεια. Οι ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτές θα γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί στη διδισκαλία επιχειρηματικών κυκλικών μοντέλων, και με μεγαλύτερη συμμετοχή σε δραστηριότητες που ενισχύουν την κυκλική οικονομία. Οι τοπικές νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, επενδυτές θα είναι σε θέση να εξερευνήσουν νέες ευκαιρίες, με χρήση της συνεργασίας με φιλόδοξους φοιτητές, έχοντας μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, μέσω των οποίων οι καινοτόμες ιδέες είναι πιο πιθανό να πραγματοποιηθούν και να μετατραπούν σε επικερδείς επιχειρήσεις.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive