Współpraca

GrantXpert Consulting jest cypryjską firmą z sektora MŚP, posiadającą ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie europejskich i krajowych programów finansowania. Zespół posiada udokumentowaną, podstawową wiedzę specjalistyczną w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i doradczych dla organizacji lokalnych i unijnych, a także doświadczenie w realizacji prac badawczych w zakresie przedsiębiorczości, biznesu i innych tematów edukacyjnych.
GrantXpert jest również liderem na poziomie krajowym w zakresie opracowywania innowacyjnych programów edukacyjnych.
Misją zespołu jest dostarczanie rozwiązań wynikających z multidyscyplinarnego partnerstwa strategicznego na poziomie UE, które pozwolą sprostać nowym europejskim wyzwaniom społecznym, cyfrowym i ekologicznym. Ogólna wizja zakłada zmianę i poprawę życia obywateli UE poprzez wdrażanie programów finansowanych przez UE i maksymalizację ich ogólnego wpływu.
Obecnie nasza sieć partnerów unijnych liczy ponad 800 osób we wszystkich krajach członkowskich i jest stale wzbogacana.
GrantXpert zatrudnia obecnie zespół 10 multidyscyplinarnych specjalistów o zróżnicowanym portfolio badawczym. Ponadto zespół ten specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków i ich skutecznej realizacji, a jego łączne doświadczenie wynosi ponad 25 lat.
GrantXpert rozwinął podstawową wiedzę badawczą w następujących obszarach:
• Przedsiębiorczość i start-upy
• Zatrudnienie, umiejętności cyfrowe i miękkie
• Biznes i innowacje
• Edukacja i szkolenia
• Młodzież
• Kultura
• Włączenie społeczne
• Transformacja cyfrowa (pedagogiczne i innowacyjne podejścia do szkoleń)
• Transformacja cyfrowa MŚP
• Środowisko i gospodarka cyrkulacyjna
• Reforma polityki

Danmar Computers LLC jest prywatną firmą działającą w branży technologii informacyjnych i prowadzącą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar posiada bogate doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których pracownicy działu badawczo-rozwojowego firmy prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych słuchaczy. W ciągu 15 lat Danmar z powodzeniem zrealizował ponad 50 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress, a ostatnio Erasmus+.

W wielu z tych projektów Danmar był odpowiedzialny za projektowanie i koordynację strategii upowszechniania. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą AdminProject, systemu on-line do zarządzania projektami europejskimi. Wszystkie działania firmy opierają się na szerokiej i dobrze rozwiniętej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Do sieci krajowych należą instytucje szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe oraz firmy z sektora prywatnego. Sieć międzynarodowa obejmuje partnerów o różnym profilu, pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computer jest promowanie edukacji przez całe życie oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji dla wszystkich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Fundacja Enterprise University of Alicante jest hiszpańską instytucją non-profit, która od ponad 33 lat łączy Uniwersytet w Alicante z firmami z prowincji. Celem Fundacji jest rozwijanie wspólnych kanałów dialogu i relacji pomiędzy Uniwersytetem a światem biznesu w celu wzajemnego wzbogacania wiedzy.
W tym celu FUNDEUN liczy 92 partnerów reprezentujących wszystkie sektory przemysłowe i usługowe prowincji (instytucje finansowe, instytucje publiczne, firmy międzynarodowe, firmy konsultingowe…) oraz, oczywiście, Uniwersytet w Alicante.
Główne obszary działania to:
• Transfer badań
• Doradztwo biznesowe dla przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju
• Promocja i pomoc w rozpoczynaniu działalności przez innowacyjne firmy
• Tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy dla studentów i absolwentów uniwersytetów
• Szkolenia podyplomowe
• Szkolenia w zakresie rozwoju zawodowego.
FUNDEUN korzysta z multidyscyplinarnego zespołu młodych profesjonalistów (prawników, chemików, ekonomistów…), bardzo skutecznych w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zarządzanie innowacjami. FUNDEUN promuje współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w gospodarkę (firmy, uniwersytety, instytucje publiczne i prywatne, administracja publiczna…). Prowadzi różne działania, takie jak szkolenia, transfer badań, doradztwo, promocja, wsparcie i ocena nowo powstających firm, zachęcanie do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy oraz ankiety i badania na konkretne tematy.

Hellenic Open University (HOU) jest jedynym greckim uniwersytetem państwowym, który oferuje formalne i nieformalne kształcenie ustawiczne, zarówno na poziomie licencjackim, jak i podyplomowym, dla ponad 40 000 studentów rozproszonych po całym kraju (www.eap.gr). Metodologia kształcenia łączy nauczanie na odległość z zasadami edukacji dorosłych, opiera się w dużym stopniu na materiałach cyfrowych i spotkaniach wirtualnych oraz wykorzystuje platformy i narzędzia szkoleniowe online. Około 80% uczniów HOU to pracujący profesjonaliści, którzy szukają możliwości dalszego kształcenia w celu poprawy lub zmiany swojej kariery zawodowej. W związku z tym HOU nawiązał stały kontakt z rynkiem, sieciami zawodowymi i agencjami rozwoju zawodowego. HOU jest członkiem EADTU, EUA, Eurashe oraz Greckiej Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Miejsc Pracy. Stosuje normy jakości ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 i ELOT 1429:2008.

HOU weźmie udział w tym projekcie za pośrednictwem grupy badawczej DAISSy (Dynamic Ambient Intelligent Sociotechnical Systems) działającej w Szkole Nauki i Techniki. DAISSy (http://daissy.eap.gr, http://gr.linkedin.com/in/daissyresearchgroup) zajmuje się badaniami edukacyjnymi i technologicznymi ukierunkowanymi na społeczeństwo, wspiera społeczności praktyków, tworzy platformy edukacyjne online, MOOCs i środowiska 3D, umożliwia rozwój umiejętności cyfrowych i obywatelskich, promuje integrację i wielokulturowość oraz przyjmuje standardy (e-CF, DigComp, ECTS, ECVET, EQAVET itp.). Od momentu powstania, DAISSy uczestniczyła w ponad 35 projektach krajowych i europejskich w różnych ramach (np. 5PR, 6PR, 7PR, Uczenie się przez całe życie, Erasmus+, etc.), uzyskując łączną kwotę ponad 2,5 mln euro. Obecnie grupa zatrudnia ponad 20 osób, w tym profesorów uniwersyteckich, doktorów i magistrów, badaczy w dziedzinie informatyki, sztucznej inteligencji i nauk społecznych, doświadczonych inżynierów ICT, programistów i pracowników administracyjnych.

Uniwersytet Beira Interior (UBI) jest jednym z najnowszych uniwersytetów publicznych w Portugalii. UBI jest także znaczącą instytucją w dziedzinie edukacji, badań, innowacji, biznesu, przedsiębiorczości i informatyki. Z biegiem lat liczba programów edukacyjnych i liczba studentów wzrastała, przekraczając 8000 studentów z całego kraju i setki z całego świata. Dążąc do zapewnienia solidnego zaplecza edukacyjnego i naukowego swoim studentom w różnych dziedzinach wiedzy, UBI oferuje dziesiątki programów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Innovation Hive jest prywatną organizacją non-profit z siedzibą w Grecji, specjalizującą się w dziedzinie badań i innowacji. Nasze działania mają na celu zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej społeczeństw europejskich, a naszym celem jest znalezienie rozwiązań dla nowych wyzwań w zakresie innowacji, osiągnięcie wzrostu, zrównoważonego rozwoju i maksymalizacji wpływu na społeczeństwo. Filozofia organizacji w osiąganiu tych celów opiera się na metodologii współtworzenia i podejściu quadruple helix. Zaangażowanie interesariuszy z branży przemysłowej, naukowej i społecznej ma na celu stworzenie powiązań między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i obywatelskim, aby stworzyć połączenie wiedzy, umiejętności, narzędzi, wartości i motywacji. Ostatecznym celem jest wprowadzenie zmian w lokalnych społecznościach i wdrożenie na najwyższym poziomie zasad koncepcji innowacji społecznych.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub European Commission. Unia Europejska ani European Commission nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive