Marnowanie i odpady żywnościowe: korzyści płynące z gospodarki o obiegu zamkniętym

Przewiduje się, że wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie wzrośnie zarówno produkcja odpadów, jak i konsumpcja żywności. Marnowanie i utrata żywności mają zarówno negatywny wpływ na środowisko, jak i gospodarkę, przyczyniając się do emisji gazów cieplarnianych (GHG) na świecie i utraty różnorodności biologicznej[1].

Około 14 procent żywności, którą produkujemy każdego roku, jest tracone podczas produkcji i dystrybucji, podczas gdy kolejne 17 procent jest marnowane przez sprzedawców detalicznych i konsumentów. ©FAO/Miguel Schincariol

Liniowy model ekonomiczny to system „bierz, wytwarzaj, używaj, wyrzucaj”, w którym produkty są wytwarzane, używane, a następnie wyrzucane jako śmieci. W rezultacie oczekuje się, że wartość zasobów i towarów spadnie, ceny będą się wahać z powodu niedoborów zasobów, a podaż surowców będzie niestabilna z powodu nadmiernej konsumpcji. W ciągłości powstaje emisja gazów cieplarnianych, która przyczynia się do degradacji środowiska i zmian klimatycznych[2].

Jednak w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym działania na każdym etapie łańcucha wartości żywności mają na celu przywrócenie statusu całego systemu poprzez wyeliminowanie idei marnotrawstwa. W ten sposób ten model gospodarki tworzy dodatkowe możliwości gospodarcze i produkty, które mogą być wykorzystywane w systemach i społeczeństwie. Fundacja Ellen Macarthur wyjaśnia gospodarkę o obiegu zamkniętym na poniższym diagramie. Ponadto Cel Zrównoważonego Rozwoju 12 koncentruje się na ograniczeniu marnotrawstwa i strat żywności na poziomie produkcji, konsumpcji i sprzedaży detalicznej[3].

Ellen Macarthur Foundation: FOOD AND THE CIRCULAR ECONOMY [4]

1 Fundacja Ellen Macarthur: ŻYWNOŚĆ I GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM [4]

Korzyści płynące z gospodarki żywnościowej o obiegu zamkniętym[5]:

Na etapie produkcji:

Straty żywności na poziomie gospodarstw rolnych są w dużej mierze wynikiem trudności z przechowywaniem plonów, sztywnych umów z nabywcami i rolniczymi produktami ubocznymi. Rolnicy i producenci mogą pomóc w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, optymalizując swoje działania, stosując techniki regeneracyjne, redukując strumienie odpadów i znajdując nowe zastosowania dla produktów, które zazwyczaj są wyrzucane.

Korzyści płynące z gospodarki o obiegu zamkniętym dla rolników, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym, zostały również podkreślone w europejskiej strategii „od pola do stołu”. Strategia ta wyjaśnia, że rolnicy mogą zwiększać przychody i generować miejsca pracy, wykorzystując możliwości stosowania nawozów organicznych, pasz białkowych, strumieni odpadów i energii odnawialnej[6].

Na etapie konsumpcji:
Według Wskaźnika Marnotrawstwa Żywności UNEP, przedsiębiorstwa handlu detalicznego i usługi gastronomiczne marnują odpowiednio 5% i 2% całkowitej ilości żywności dostępnej na etapie konsumpcji w łańcuchu dostaw[7].

Kurs ONZ na temat zapobiegania marnotrawieniu żywności wyjaśnia, jak mierzyć i raportować marnotrawstwo żywności w różnych punktach łańcucha żywnościowego oraz jak podejmować skuteczne działania zapobiegawcze[8].

EIT Orbisk pracuje również nad ograniczeniem marnotrawstwa żywności w restauracjach. Orbisk integruje inteligentne kamery, wagi i pojemniki na odpady, wykorzystując technologię AI do śledzenia marnotrawstwa żywności aż do poziomu składników. Ma to na celu pomóc restauracjom zmniejszyć ilość odpadów i zwiększyć marże zysku, pomagając im podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące tego, kiedy i ile żywności kupić[9].

Zastrzeżenie: Ten projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Informacje i poglądy przedstawione w niniejszym dokumencie są poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną opinię Komisji Europejskiej. Ani instytucje Unii Europejskiej, ani żadna osoba działająca w ich imieniu nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Dostarczone przez GrantXpert

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub European Commission. Unia Europejska ani European Commission nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive