Ενδυνάμωση των START-ups για μια βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας προωθεί την αποδοτικότητα των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και την ανάπτυξη κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων. Οι START-ups, που χαρακτηρίζονται για την ευελιξία και τις καινοτόμες ιδέες τους, είναι σε  θέση να υιοθετήσουν τις αρχές κυκλικής οικονομίας και να προωθήσουν τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Το έργο START-UP αναγνωρίζει τη δυναμική των START-ups στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην εμπέδωση μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας που εμφυσεί τις αρχές  της κυκλικής οικονομίας στους φοιτητές των ΑΕΙ,  ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα αντίστοιχες δεξιότητες.

Το έργο ενδυναμώνει τους φοιτητές καλλιεργώντας μια επιχειρηματική νοοτροπία που αγκαλιάζει τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και τον εντοπισμό ευκαιριών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, το έργο στοχεύει να εμπνεύσει και να εξοπλίσει τους μελλοντικούς επιχειρηματίες με τα εργαλεία που απαιτούνται για την προώθηση της κυκλικής καινοτομίας. Η πλατφόρμα MOOC (Massive Open Online Course), ένα βασικό στοιχείο του έργου, έχει οριστικοποιηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο των START-ups. Η πλατφόρμα MOOC φιλοξενεί εκπαιδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων βίντεο με εμπειρογνώμονες του κλάδου, παρέχοντας σε βάθος πληροφορίες σχετικά με τις κυκλικές στρατηγικές και τις πρακτικές εφαρμογές τους. Οι εκπαιδευτικές ενότητες περιλαμβάνουν επίσης: Εισαγωγή στην κυκλική οικονομία, Κυκλικότητα και επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και κυκλικές νεοφυείς επιχειρήσεις, Μάρκετινγκ και εμπορευματοποίηση μιας κυκλικής νεοφυούς επιχείρησης, Πράσινες συνεργασίες, ευκαιρίες χρηματοδότησης για μια κυκλική επιχείρηση. Η πλατφόρμα υποστηρίζει επιπλέον τη μετάφραση των παραπάνω στις γλώσσες των εταίρων, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα του υλικού σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η ενσωμάτωση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στις  START-up ενέχει τεράστιες δυνατότητες για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Με την υιοθέτηση κυκλικών στρατηγικών, οι START-ups μπορούν να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η πλατφόρμα MOOC, με το εκπαιδευτικό υλικό, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της γνώσης και στην ενδυνάμωση των START-ups στην υιοθέτηση αυτών των πρακτικών που ενισχύουν  το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας  συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο  μέλλον.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155

Copyright © 2022 RE-START. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive